Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Na izvanredni SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (dalje u tekstu: SDSSIT) u ak. 2016./17. godini upisati će se ukupno 150 studenata hrvatskih državljana i državljana ostalih članica  EU od čega na studijski smjer:

 

 1. KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA…………………. 40 studenata
 2. FITNES……………………………………………………….20 studenata
 3. SPORTSKA REKREACIJA………………………………….30 studenata
 4. RAZNI SPORTOVI…………………………………………..60 studenata

 

Studij traje dvije akademske godine (4 semestra).

Prijave i upis na studij

 

 1. Prijave za upis predaju se osobno od 12. do 16. rujna 2016. godine u vremenu od 10:00-13:00 sati u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera) na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice KIF-a (http://www.kif.unizg.hr/studiji/upisi/strucni_studiji/specijalisticki_diplomski_studij/postupak_prijave)

Uz prijavu za upis pristupnici prilažu:

 

 1. Kraći životopis (sportski)
 2. Presliku diplome (svjedodžba) o završenom preddiplomskom studiju (pristupnici koji su završili neki drugi preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – točka II./3) ovog natječaja uz prijavu prilažu diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili ovjereni prijepis)
 3. Prijepis ocjena iz svih položenih ispita na preddiplomskom studiju, uključujući i ocjenu dobivenu iz završnog rada odnosno ocjenu dobivenu na završnom ispitu, s iskazanim  prosjekom ocjena iz svih predmeta
 4. Presliku domovnice (pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo prilažu presliku važeće putovnice ili osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu)
 5. Presliku rješenja HOO o stečenom statusu vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske (od I. do VI. kategorije) odnosno odgovarajuću potvrdu o priznatom statusu trenera (samo za pristupnike koji takav status imaju)
 6. Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 150,00 kn

 

Troškovi razredbenog postupka iznose 150,00 kn, a uplaćuju se općom uplatnicom na žiro-račun Kineziološkog fakulteta IBAN: HR76 25000091 1012 32805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB-oznaka studija-10, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi razredbenog postupka.

Više informacija o uvjetima upisa.

Popis obavijesti