Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sukladno donesenim odlukama Fakultetskog vijeća i drugih nadležnih tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu počev od  ak. 2016./17. godine svi studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (dalje u tekstu: IPDSSK), Preddiplomskog redovitog i izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera (dalje u tekstu: PSSIT), kao i Specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera (dalje u tekstu SDSSIT) u predviđenom roku za upis viših godina u ak. god. 2016./17. od 19. – 30. rujna 2016. godine, upisuju odmah studijsku godinu kao cjelinu, tj. sve pripadajuće predmete zimskog i ljetnog semestra (obvezne predmete, izborne predmete i predmete izbornog modula) sukladno navedenim Odlukama Fakultetskog vijeća.

Više informacija o uvijetima upisa viših godina u ak. god. 2016./17.

Popis obavijesti