Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

1. Upisi (preko studomata) studenata Kineziologije traju od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine.

U upisnom roku od 20.09.2017 do 29.9.2017. SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne). Prilikom upisa godine upisuju se predmeti zimskog semestra, a predmeti ljetnog semestra (obvezni i izborni) upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u veljači 2018. godine (od 05.02.2018. do 23.02.2018.).

Student zadužuje od 25 do 35 ECTS bodova u jednom semestru u koji zbroj ulaze i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine nije položio i ispunio preduvjete.

REDOSLJED AKTIVNOSTI PRILIKOM UPISA VIŠE GODINE u AK. GODINI 2017./18:
a.) upis akademske godine 2017./ 18. (preko studomata) vrši se u periodu od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine;

a.1. Izmjena / provjera osobnih podataka na studomatu
a.2. Upis predmeta (obaveznih i izbornih) zimskog semestra u rasponu od 25 do 35 ECTS-a ovisno o preduvjetima
a.3. Odabir broja rata (do 4 rate) za plaćanje školarine

b.) uplata naknade za troškove upisa i participacije školarine (za studente koji u prethodnoj godini nisu položili najmanje 55 ECTS bodova)
c.) ovjera upisa akademske godine 2017./ 18. u studentskoj referadi prema rasporedu, prilikom ovjere upisa student je obvezan ponijeti:

  1. Indeks;
  2. osobnu iskaznicu (na uvid ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka (ime i prezime, adrese prebivališta i drugih osobnih podataka);
  3. potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa;
  4. potvrdu o uplati jednokratno utvrđenog iznosa participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini (studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017./18. godini u ratama prilikom ovjere upisa dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.)

d.) Potpisivanje ugovora o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini

NAPOMENA: STUDENTI KOJI U PERIODU OD 20.09.2017 DO 29.9.2017. GODINE PUTEM STUDOMATA NE OBAVE UPIS VIŠE GODINE U AKADEMSKOJ 2017./18. GODINI GUBE PRAVO NAKNADNOG UPISA AKADEMSKE 2017./18. GODINE, A SAMIM TIME I STATUS STUDENTA.

 

2. Istodobno i studenti zadnje godine studija Kineziologije (5. godine) koji započeti studij ne mogu završiti najkasnije do 30. rujna 2017. godine u ak. 2017./18. godini obvezno ponovno upisuju: 5. godinu Kineziologije radi ostvarivanja prava na polaganje preostalih ispita i sam završetak studija.

3. Svi studenti Kineziologije (IPDSSK) koji u prethodnoj akademskoj godini ne osvoje najmanje 55 ECTS bodova plaćaju Fakultetu, ponaosob utvrđen iznos participacije (školarine) za ak. godinu 2017./18. (iznos i detalji za uplatu vidljivi su prilikom upisa na Studomatu).

OPIS PLAĆANJA PARTICIPACIJA ŠKOLARINE (iznos i detalji za uplatu vidljivi su prilikom upisa na Studomatu):
•IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
•model: 67,
•poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 17broj rate,
•šifra namjene: STDY,
•opis plaćanja: participacija školarine

4. Svi studenti Kineziologije (IPDSSK) plaćaju i naknadu za troškove upisa u iznosu od 300,00 kn.

 OPIS PLAĆANJA NAKNADA ZA TROŠKOVE UPISA u iznosu od 300,00 kn:
•IBAN Fakulteta: HR76 2500 0091 1012 3280 5,
•model: HR69,
•poziv na broj primatelja: 24120-OIB STUDENTA PLATITELJA,
•šifra namjene: STDY,
•opis plaćanja: troškovi upisa.

NAPOMENA:

Kod upisa studijske godine u ak. godini 2017. /18. svi studenti Kineziologije (IPDSSK), koji su obvezni plaćati utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini dužni su sa Fakultetom sklopiti ugovor o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini.

Studenti iz točke 3. ove Obavijesti obvezni su neposredno nakon obavljenog upisa godine (putem Studomata) uplatiti jednokratno utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini.

Utvrđeni iznos participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini studenti mogu uplatiti i kroz najviše 4 jednake rate, i to:

- prvu ratu prilikom upisa ak. 2017./18. godine

- drugu ratu najkasnije do 15.1.2018.

- treću ratu najkasnije do 1.3.2018.

- četvrtu ratu najkasnije do 1.6.2018.

Studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017./18. godini u ratama prilikom upisa (ovjere indeksa) / potpisivanja ugovora dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Bjanko Zadužnica mora glasiti na maksimalni iznos do 10.000,00 kn.

Svi studenti koji nisu zaposleni, kod ovjere bjanko Zadužnice kod javnog bilježnika u zadužnici obvezno navode jamca (jamca platca) koji je zaposlen.

Nerealiziranu Zadužnicu Fakultet će vratiti studentu (izdavatelju) istekom akademske godine na koju se Zadužnica odnosi.

MOLE SE STUDENTI DA SE PRIDRŽAVAJU UPUTA ZA PLAĆANJE (ISPRAVAN MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA) JER U PROTIVNOM NEĆEMO BITI U MOGUĆNOSTI EVIDENTIRATI UPLATE ŠKOLARINA NA STUDOMATU !!!

 

ODABIR IZBORNIH PREDMETA:

U redovitom roku za upis studenata u ak. 2017./18. godinu SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne).

 

Za otvaranje bilo kojeg od ponuđenih izbornih predmeta potrebno je da ponuđeni izborni predmet upiše najmanje 8 studenata koji su upisali isti izborni predmet.


1.Najkasnije u roku od tri dana po završetku upisnog roka (29.09.2017.), Povjerenstvo za nastavu i studente utvrdit će na osnovi ukupnog broja studenata upisanih na pojedini izborni predmet, koji će se sve izborni predmeti otvoriti u tekućoj akademskoj godini (zimskom semestru).


2.Studentima koji su upisali izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, u tekućoj akademskoj godini neće otvoriti, omogućiti će se naknadni upis drugog izbornog predmeta koji se otvara (putem studomata) u daljnjem roku od 03.10. do 07.10. 2017.


3.Studenti iz točke 2. koji u predviđenom roku ne iskoriste danu mogućnost naknadnog izbora, biti će raspoređeni na neki od izbornih predmeta na kojima će još biti slobodnih upisnih mjesta.


4.Prilikom upisa VII. semestra studija u ak. 2017./18. godini, studenti sveučilišnog studija Kineziologije upisuju po vlastitom izboru i jedan izborni modul. Konačnu odluku o otvaranju pojedinih izbornih modula u ak. 2017./18. godini donijet će naknadno Povjerenstvo za nastavu i studente na osnovi broja upisanih studenata i važećih kriterija na Fakultetu za otvaranje izbornih modula, o čemu će studenti biti pravodobno izviješteni putem internetske stranice Fakulteta, kako bi na vrijeme mogli izabrati neki drugi izborni modul ukoliko bude potrebno.

Potpuni tekst obavijesti nalazi se na Obavijest - Upisi viših godina Kineziologije, također možete pronaći  Raspored za ovjeru upisa akademske godine 2017./ 18., ISVU upute za upis preko studomata i ISVU upute za studente koji plaćaju školarinu

Popis obavijesti