Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

Kineziološki fakultet je na svojoj 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine usvojio Plan nabave za 2018. godinu.

Kineziološki fakultet je na svojoj 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 20127. godinu-II

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23.11.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 2 redovitoj sjednici održanoj 8.12.2016. godine usvojilo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje