Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća

Dekanu Fakulteta pomažu u radu, osim Dekanskoga kolegija, i druga stalna ili povremena tijela koja dekan osniva prema potrebi, a radi odlučivanja u određenim slučajevima o pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika i studenata Fakulteta, obavljanja određenih stručnih poslova, proučavanja, pripreme i stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga dekanova rada. Sastav, djelokrug i način rada povjerenstava utvrđuju se odlukom o njihovu osnivanju.

 

Radi proučavanja pojedinih pitanja i stručne pripreme prijedloga odluka, odnosno radi samostalnog odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Fakultetskog vijeća, Vijeće može osnovati stalna i povremena stručna povjerenstva.

 

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća jesu:

− Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja,

− Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku,

− Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom,

− Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika,

− Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost,

− Povjerenstvo za diplomske radnje studenata,

− Povjerenstvo za kadrovska pitanja,

− Povjerenstvo za normativnu djelatnost,

− Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja.

 

Fakultetsko vijeće može, prema potrebi, osnovati i druga stalna stručna povjerenstva kao i druga stalna tijela Fakultetskog vijeća, a čiji se sastav, djelokrug i način rada utvrđuje odlukom o njihovu osnivanju i drugim općim aktima Fakulteta.

 

Na Fakultetu se osniva i Etičko povjerenstvo koje provodi postupak utvrđivanja odgovornosti nastavnika, suradnika i znanstvenika Fakulteta za povrede Kodeksa nastavničke etike, zatim Povjerenstvo za praćenje primjene Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika te Stegovni i Viši stegovni sud za studente koji provodi stegovne postupke pokrenute protiv studenata zbog sumnje na počinjenje stegovnih prijestupa.


Članovi stalnih povjerenstva Fakultetskog vijeća

1. Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku

 

1. prof. dr. sc. Lana Ružić, prodekanica za znanost, predsjednica
2. prof. dr. sc. Dragan Milanović, savjetnik za znanost, član
3. izv. prof. dr. sc. Davor Šentija, član
4. izv. prof. dr. sc. Renata Barić, članica
5. prof. dr. sc. Nenad Marelić, član
6. izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš, član
7. prof. dr. sc. Vladimir Medved, član
8. Dora Bućan, predstavnica studenata, pridruženi član

   

2. Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja

 

1. izv. prof. dr. sc. Mario Baić, predsjednik
2. prof. dr. sc. Branka Matković, članica
3. prof. dr. sc. Dragan Milanović, član

4. prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, predstojnik SCIT-a, član
5. doc. dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar, članica
6. doc. dr. sc. Lidija Petrinović, članica
7. doc. dr. sc. Mario Kasović, član
8. doc. dr. sc. Drena Trkulja-Petković, članica
9. Tomislav Paripović, predstavnik studenata, pridruženi član

   

3. Povjerenstvo za kadrovska pitanja

 

1. prof. dr. sc. Damir Knjaz, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Mario Baić, član
3. prof. dr. sc. Lana Ružić , članica
4. doc. dr. sc. Tomislav Krističević, član
5. prof. dr. sc. lgor Jukić , član
6. izv. prof. dr. sc. Davor Šentija, član
7. prof. dr. sc. Kamenka Živčić Marković, članica
8. doc. dr. sc. Lidija Petrinović, član
9. prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, član
10. Suzana Dolić-Knok, predstavnica Sindikata, članica

 

4. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost

 

1. prof. dr. sc. Lana Ružić, predsjednica
2. prof. dr. sc. Branka Matković, članica
3. prof. dr. sc. Dragan Milanović, član
4. prof. dr. sc. Goran Oreb, član
5. prof. dr. sc. Vladimir Medved, član
6. doc. dr. sc. Darija Omrčen, v.pred., članica
7. Marijana Briški, prof., dipl.bibl., članica

 

5. Povjerenstvo za normativnu djelatnost

 

1. Ivan Matić, dipl.iur., predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Mario Baić, član

3. doc. dr. sc. Pavle Mikulić, član
4. dr. sc. Mario Baković, član
5. Andreja Srebačić, mag.iur., članica
6. Tajana Žderić, dipl.iur., članica

   

6. Povjerenstvo za diplomske radove studenata Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije

 

1. izv. prof. dr. sc. Mario Baić, predsjednik
2. doc. dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar, član
3. izv. prof. dr. sc. Renata Barić, članica
4. doc. dr. sc. Darija Omrčen, v.pred., članica
5. doc. dr. sc. Drena Trkulja-Petković, članica

   

7. Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja

 

1. prof. dr. sc. Igor Jukić, predsjednik
2. prof. dr. sc. Dinko Vulela, član
3. izv. prof. dr. sc. Saša Janković, član
4. prof. dr. sc. Bojan Matković, član
5. doc. dr. sc. Mario Kasović, član

   

8. Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika

 

1. prof. dr. sc. Nenad Marelić , predsjednik
2. prof. dr. sc. lgor Jukić , član
3. prof. dr. sc. Goran Leko, član
4. izv. prof. dr. sc. Davor Šentija, član
5. doc. dr. sc. Lidija Petrinović , članica


Zamjenski članovi


1. izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović , zamjenik predsjednika
2. prof. dr. sc. Dinko Vuleta
3. prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković
4. prof. dr. sc. Mirna Andrijašević
5. doc. dr. sc. Mario Kasović

 

9. Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavna zvanja predavača ili višeg predavača za predmet TZK na drugim visokim učilištima

 

1. doc. dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar, predsjednica
2. doc. dr. sc. Drena Trkulja Petković, član
3. imenovani predstavnik visokoškolske uslanove za koju se provodi izbor
4. prof. dr. sc. Nada Grčić-Zubčević, zamjenski član
5. doc. dr. sc. Luka Milanović, zamjenski član

  

10. Etičko povjerenstvo 

 

1. prof. dr. sc. Dragan Milanović, predsjednik
2. prof. dr. sc. Vladimir Medved, član
3. prof. dr. sc. Branka Matković, čIan
4. Đurdica Kamenarić, pridruženi član

 

Zamjenski članovi

 

1. prof. dr. sc. Hrvoje Sertić
2. doc. dr. sc. Lidija Petrinović
3. dr. sc. Darko Katović
4. Andreja Srebačić, zamjenica pridruženog člana

 

11. Knjižnični odbor

 

1. izv. prof. dr. sc. Davor Šentija, predsjednik
2. doc. dr. sc. Lidija Petrinović, član
3. doc. dr. sc. Danijel Jurakić, član
4. Marijana Briški, član
5. Dora Bućan, predstavnica studenata, član

    prof.dr.sc. Lana Ružić, pridruženi član

  

12. Stegovni sud za studente

 

1. prof. dr. sc. Kamenka Živčić Marković, predsjednica

2. doc. dr. sc. Lidija Petrinović, članica

3. Branimir Šola, predstavnik studenata, član

 

Zamjenski članovi

 

1. izv. prof. dr. sc. Dražen Harasin

2. doc. dr. sc. Maroje Sorić

3. Tomislav Paripović, predstavnik studenata

 

13. Viši stegovni sud za studente

 

1. izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, predsjednik

2. prof. dr. sc. Nanad Marelić, član

3. Antonio Orlović, predstavnik studenata, član

 

Zamjenski članovi

 

1. izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš

2. doc. dr. sc. Maja Horvatin Fučkar

3. Alen Plevnik, predstavnik studenata

 

14. Povjerenstvo za e-učenje

 

1. izv. prof. dr. sc. Mario Baić, predsjednik

2. prof. dr. sc. Vesna Babić, članica

3. doc. dr. sc. Jadranka Vlašić, članica

4. Marijana Briški, prof., dipl.bibl., članica

 

15. Povjerenstvo za izradu prijedloga kriterija za otvaranje i realizaciju nastave iz izbornih modula, izbornih predmeta, predmeta na engleskom jeziku i obveznih predmeta s malim brojem studenata

 

1. izv. prof. dr. sc. Mario Baić, predsjednik

2. prof. dr. sc. Branka Matković, članica

3. doc. dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar, članica

4. izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš, član

5. Andreja Srebačić, mag.iur., članica

 

16. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

 

1. izv. prof. .dr. sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studentska pitanja, predsjednik

2. prof. dr. sc. Vesna Babić, članica

3. izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš, član

4. doc. dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar, članica

5. doc. dr. sc. Mario Kasović, član

6. doc. dr. sc. Vlatko Vučetić, član

7. dr.sc. Dario Škegro, član

8. Marijana Briški, prof., dipl.bibl., članica

9. Tajana Žderić, dipl.iur., članica

10. Ivana Degirmendžić, članica

11. Alen Plevnik, predstavnik studenata, član

 

17. Povjerenstvo za praćenje primjene pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika

 

1. prof. dr. sc. Damir Knjaz, dekan Fakulteta, predsjednik

2. doc. dr. sc. Tomislav Krističević, prodekan za poslovnu politiku i financije, član

3. prof. dr. sc. Lana Ružić, prodekanica za znanost, članica

4. izv prof. dr. sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studentska pitanja, član

5. doc. dr. sc. Lidija Petrinović, predstojnica ZOPK, član

6. prof. dr. sc. Kamenka Živčić Marković, predstojnica ZKS, članica

7. izv. prof. .dr. sc. Davor Šentija, predstojnik ZKAM, član

8. Gordana Mazalović, voditeljica Računovodostva, član

9. Suzana Dolić-Knok, predstavnica Sindikata, članica