Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23.11.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 2 redovitoj sjednici održanoj 8.12.2016. godine usvojilo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje